Giải pháp DAHUA theo ngành công nghiệp

Giải pháp an ninh DAHUA cho các ngành công nghiệp gồm: giải pháp an ninh cho ngân hàng; building; quản lý kho bãi và logistics; dịch vụ vận chuyển hàng hoá,….

Chính phủ

Vận chuyển hàng hóa

Giải pháp camera cho tòa nhà

Tòa nhà

Ngân hàng

Chuỗi bán lẻ

Cơ sở hạ tầng

Kho bãi & Logistics