Giải pháp HIKVISION theo ngành công nghiệp

Giải pháp an ninh HIKVISION cho các ngành công nghiệp gồm: giải pháp an ninh cho ngân hàng; building; trường học; thành phố an toàn; giải pháp giám sát giao thông; khu công nghiệp…..

Doanh nghiệp bán lẻ

Giải pháp an ninh cho doanh nghiệp bán lẻ

Ngân hàng

Giải pháp an ninh cho ngân hàng

Tòa nhà

Giải pháp an ninh cho tòa nhà

Giáo dục

Giải pháp camera ngành giáo dục

Thành phố thông minh

Giải pháp camera thành phố thông minh

Giao thông

Giải pháp camera giao thông

Khu công nghiệp

Giải pháp camera khu công nghiệp